Concurs pentru ocuparea postului de statistician medical

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

SPITAL CLINIC CF ORADEA

STR. REPUBLICII NR. 56

TELEFON; 0259/411581 FAX; 0259/ 477206

Nr. 3495/10.08.2012

 

ANUNT

SPITALUL CLINIC CF ORADEA,

organizeaza concurs/examen in vederea ocuparii unui (1) post temporar vacant

de Statistician medical cu studii medii - din cadrul Sectiei Clinice de Medicina Interna in conformitate cu prevederile:

· HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si acriteriilor de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar din fonduri publice.

Conditiile de inscriere la concurs sunt urmatoarele :

Conform OMS nr. 1470/2011:

- diploma de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime in activitate

Conditii specifice:

- curs de calculator

- cunostinte de operare pe calculator.

Concursul consta in 3 etape successive:

a) Selectia dosarelor de inscriere

b) Proba scrisa si/sau proba practica

c) Interviul

Proba scrisa se va desfasura la sediul unitatii in data de 24.09.2012 orele 9,00

Interviul se va desfasura la sediul unitatii in data de 25.09.2012 , orele 9,00

 

Candidatii se pot inscrie la concurs la sediul unitatii pana in data de 27.08.2012 ,

orele 15,00.

Alte informatii se pot optine de la Biroul de resurse –umane din cadrul unitatii , zilnic intre orele 8,30 - 15,30, sau la telefon: 0259/411581 int. 319 persoana de contact Ivan Florica .

 

II. Conform regulamentului cadru pentru stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale publicat in Monitorul Oficial , Partea I nr.221/31.03.2011:

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii:


a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele documente:

a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d)copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

- recomandare de la ultimul loc de munca

- chitanta taxa inscriere la concurs - 50 lei.

MANAGER, Sef birou Resurse –Umane

DR. CHIPURICI ADRIAN MARIUS Insp.de spec. Ivan Florica

. Posted in Informatii Publice - Cariere

Curs BNR